Regulamin sklepu Nutra Group

Właścicielem sklepu nutragroup.shop jest Nutra Group Limited UK z siedzibą w 78

Churchgate, Stockport, England, SK1 1YJ, zarejestrowaną w rejestrze spółek brytyjskich –

Companies House – pod numerem: 13983851 i działająca za pośrednictwem oddziału

NUTRA GROUP LIMITED CYPRUS z siedzibą w Nikozji, pod adresem Arch. Makariou III

& Evagorou 1-7 MITSI 3, 1st Floor, flat/office 102 1065 Nikozja, Cypr, zarejestrowanym pod

numerem AE3593

Bezpośredni kontakt telefoniczny: +48 732 083 081

Bezpośredni kontakt mailowy: [email protected]

Adres do korespondencji: Arch. Makariou III & Eavgorou 1-7, MITSI 3, 1st Floor, flat/office

102, 1065, Nikozja, Cypr

Definicje

Administrator – właściciel sklepu Nutra Group Shop

Dzień roboczy – każdy dzień, który nie jest niedzielą lub świętem państwowym, zgodnie z

ustawą z 15 stycznia 1981 roku o dniach wolnych od pracy

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępy na stronie sklepu, który klient

wypełnia w celu złożenia zamówienia. W formularzu klient podaje: imię, nazwisko, adres

dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Klient – osoba składająca zamówienie w sklepie. Klient jest konsumentem, w rozumieniu

kodeksu cywilnego, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jako klienta,

niniejszy regulamin rozumie także osobę fizyczną, która zawiera umową związaną

bezpośrednio z jej działanością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona

dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Koszyk – wirtualne narzędzie pozwalające klientowi na zebranie wszystkich wybranych przez

niego towarów i przeliczenie łącznej ich ceny. Klient może dowolnie dodawać lub usuwać

towary z koszyka.

Produkt – każdy towar dostępny w sklepie internetowym Nutra Group Shop

Promocja – ograniczony czasowo rabat na towary bądź zestawy towarów.E-book – należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej tj. tzw. e-książkę; plik z

treścią zawierającą taką książkę może być zapisany w formacie MOBI, Epub i PDF.

Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny.

Sprzedawca – Nutra Group Limited UK z siedzibą w 78 Churchgate, Stockport, England,

SK1 1YJ, zarejestrowaną w rejestrze spółek brytyjskich – Companies House – pod numerem:

13983851 i działająca za pośrednictwem oddziału NUTRA GROUP LIMITED CYPRUS z

siedzibą w Nikozji, pod adresem Arch. Makariou III & Evagorou 1-7 MITSI 3, 1st Floor, flat/

office 102 1065 Nikozja, Cypr, zarejestrowanym pod numerem AE3593

Sklep – znajdujący się pod domeną www.nutragroup.shop serwis internetowy

umożliwiający klientowi zapoznanie się z ofertą oraz złożenie zamówienia

Umowa zawarta na odległość – w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja

2014 roku

Zamówienie – powstaje w związku z zawarciem umowy na odległość, w której określone są:

ilość i rodzaj towarów, miejsce i sposób dostarczenia, finalna cena, czas realizacji oraz dane

klienta składającego oświadczenie woli.

§1 Opis zawartości Sklepu

1. Regulamin określa sposób zawarcia umowy na odległość pomiędzy klientem a

sprzedawcą, sposób zgłaszania oraz rozpatrywania i załatwiania reklamacji,

informacje o prawie o odstąpienia od umowy, a także inne istotne informacje, których

wymaga od ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2. Przed zawarciem umowy klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. W

przypadku pytań odnośnie regulaminu, klient ma prawo do udzielenia wyjaśnień.

Wyjaśnienia udzielane są pod adresem mailowym: [email protected]

3. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna. Akceptacja regulaminu jest jednak konieczna

do zawarcia z klientem umowy i realizacji zamówienia.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga, aby urządzenia końcowe i system

komunikacji używany przez Klienta spełniały wymagania następujące minimalne

wymagania oprogramowania i sprzętowe:

a) komputer lub innego urządzenie z dostępem do Internetu;

b) posiadanie wybranej przeglądarki internetowej w zaproponowanej wersji lub

nowszej z włączoną obsługą Java Script, plików cookie oraz technologii Local

Storage: Google Chrome 61, Mozilla Firefox 60, Microsoft Edge 16, Opera 48;

c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email)

5. W sklepie oferowane są:

1. suplementy diety

2. kosmetyki3. e-booki dotyczące tematyki zdrowotnej

6. Wszystkie suplementy diety znajdujące się w ofercie sklepu zostały zgłoszone przed

wprowadzeniem do sprzedaży do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zgodnie z

wymogami art. 29 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2016

roku.

7. Wszystkie znajdujące się w sklepie suplementy diety zostały przebadane pod kątem

zanieczyszczeń oraz zawartości szkodliwych substancji przed wprowadzeniem ich do

obrotu.

8. Wszystkie suplementy znajdujące się w ofercie sklepu mają działanie wspomagające i

uzupełniające, a podstawowym sposobem dostarczania do organizmu składników

odżywczych jest odpowiednia dieta. Suplementy mają dostarczyć do organizmu

witamy, minerały oraz substancje odżywcze.

9. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych i nie może być stosowany jako

zamiennik terapii medycznej wskazanej przez lekarza.

10. Efekty równoważne do stosowania suplementów diety można osiągnąć poprzez

zbilansowaną dietę.

11. Wszystkie znajdujące się w ofercie sklepu kosmetyki zostały zarejestrowane w

Cosmetic Products Notification Portal prowadzony przez Komisję Europejską i

spełniają wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa

polskiego oraz wspólnotowego.

12. Dostępne w ofercie sklepu e-booki zawierają aktualną wiedzą dotyczącą

najpowszechniejszych problemów zdrowotnych, w szczególności chorób

cywilizacyjnych. Konsultacja medyczna z lekarzem nie może być zastąpiona

informacjami pozyskanymi z e-booka. Informacje mają charakter uzupełniający i

uświadamiający, ale nie mogą być postrzegane jako informacja o charakterze

medycznym.

§2 Zawarcie umowy na odległość

1. W celu zawarcia umowy klient składa zamówienia, wypełniając formularz

zamówienia i określając towary, które chce zamówić. Określenie towarów następuje

przez dodanie ich do koszyka.

2. Po Poprzez złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty dochodzi do zawarcia

umowy sprzedaży.

3. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony towar za cenę

określoną w zamówieniu.

4. Składając zamówienie Klient zostaje zapoznany ze wszystkimi kosztami

wynikającymi z zawarcia umowy, w tym kosztach wysyłki oraz wymagalnych

należnościach podatkowych. Podana w podsumowaniu cena jest ceną całkowitą

zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w niniejszym ustępie.5. Każdy produkt dostępny w Sklepie posiada dokładny opis jego właściwości, sposobu

stosowania lub używania, składu lub zawartości.

6. Jeżeli klient wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny, w ciągu 12h od złożenia

zamówienia, w godzinach od 9.00 do 21.00, w dniach roboczych, nastąpi kontakt

telefoniczny w celu potwierdzenia prawidłowości danych oraz złożenia zamówienia.

Potwierdzenie danych przyśpiesza wysyłkę zamówienia i powoduje wyeliminowanie

błędów z realizacji zamówienia.

7. Klient może zakupić e-booka na dwa sposoby.

a. Klient e-booka za pośrednictwem sklepu poprzez wypełnienie formularza

zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia Klient powinien sprawdzić

prawidłowość podanych danych oraz prawidłowość zamówienia.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych danych.

Warunkiem dokonania zakupu jest dokonanie płatności online. Klient otrzyma

e-booka bezpośrednio na maila po zaksięgowaniu płatności na rachunku

Sprzedawcy.

b. Klient wyraża zgodę na kontakt telefoniczny podczas którego może kupić ebooka,

w promocyjnej cenie. W formularzu zamówienia Klient zaznacza opcję „Chcę

kupić e-booka w promocji” oraz podaje imię oraz numer telefonu. Po wysłaniu

formularza w ciągu 24 godzin kontaktuje się z Klientem doradca ds. sprzedaż i

przedstawia warunki promocji. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem

sprzedaży telefonicznej Klient otrzymuje przesyłkę kurierską, w której znajduje

się ulotka z indywidualnym kodem uprawniającym do ściągnięcia e-booka.

Płatności za e-booka Klient dokonuje u kuriera przekazującego przesyłkę.

§3 Metody płatności

1. W sklepie za zamówione towary Klient może zapłacić w wybrany przez siebie sposób:

a)Za pośrednictwem pośrednika płatności PayPal

b)Przy odbiorze zamówienia od kuriera: gotówką, kartą lub przy pomocy

urządzenia mobilnego

2. Klient nie jest obciążony dodatkowymi kosztami ani prowizjami za wybranie

konkretnego sposobu płatności.

§4 Dostarczenie zamówienia

1. Klient otrzymuje zamówienie w postaci przesyłki kurierskiej lub na adres mailowy w

przypadku zakupu e-booka.

a) czas dostarczenia przesyłki od momentu złożenia zamówienia to maksymalnie 2

dni robocze

b) e-booka zostanie dostarczony niezwłocznie od momentu zaksięgowania płatności

na rachunku sprzedawcy2. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi 0 zł.

3. Po przekazaniu zamówienia do firmy wysyłkowej Klient otrzyma informację o

statusie zamówienia na numer telefonu wskazany w zamówieniu.

4. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki, przesyłka wróci do nadawcy.

§5 Licencja na korzystanie z e-booka

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie autorskie prawa majątkowe do e-booka

przysługują wyłącznie jemu i nie naruszają prawa osób trzecich.

2. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania w jakiejkolwiek formie e-booka osobom

trzecim, w całości bądź w częściach. Zabronione jest kopiowanie, edytowanie oraz

dokonywanie jakichkolwiek zmian w e-booku oraz rozpowszechnianie go w całości

lub w częściach w jakikolwiek sposób.

3. Sprzedawca będzie dochodził wszelki roszczeń wynikających z naruszeń przez

Klienta praw autorskich.

4. Klient korzysta z e-booka na podstawie Licencji udzielonej przez Sprzedawcę.

Licencja obejmuje użytkownie tylko i wyłącznie na potrzebny własne Klienta.

5. Okres obowiązywania Licencji wynosi 5 lat. Po upłynięciu czasu na jakiś została

przydzielona Licencja Klient zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o

odnowienie Licencji lub usunięcia e-booka ze wszystkich nośników, na których go

zapisał, a także z dysków korzystających z możliwości zapisu w chmurze.

6. Każdy e-book może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem

wodnym. Znak wodny może znajdować się na jednej, kilku lub wszystkich stronach.

§6 Wymagania techniczne

1. Korzystanie z e-booka wymaga:

a) urządzenia umożliwiającego odczyt przynajmniej jednego z formatów:

• ePUB (electronic publication)

• mobi (mobipocket)

• PDF (Portable Document File),

b) pamięci masowej o pojemności min. 25 MB.

2. Przed zakupem e-booka Klient zobowiązany jest sprawdzić́ czy posiada odpowiednie

programy umożliwiające przegląd zawartości e-booka w formatach PDF, Epub i Mobi.

W innym wypadku odtworzenie zawartości e-booka nie będzie możliwe i nie może to

być podstawa do reklamacji.

§7 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, jest

uprawniony do zgłoszenia reklamacji.

2. Za niezgodność towaru z umową w szczególności uważane są:- niezgodność z zamówioną ilością, kompletnością, jakością i funkcjonalnością,

opisem lub rodzajem

– przydatność do celu, do którego potrzebny jest konsumentowi, o którym

konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który

przedsiębiorca zaakceptował

– wszelkie uszkodzenia opakowania, brak folii lub pieczęci zabezpieczającej – w

przypadku e-booka – uszkodzony plik, niedziałający link do aktywacji, nieprawidłowy

kod aktywacyjny

– brak dostarczonej przesyłki w określonym w Regulaminie czasie

3. Reklamację należy zgłosić na adres mailowy: [email protected] W celu

usprawnienia procesu reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu,

które zostały podane w zamówieniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową konsument może domagać się jego naprawy lub

wymiany.

6. W przypadku uznania reklamacji i zwrotu środków, nastąpi on taką samą drogą jaką

dokonano zapłaty.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który dokonuje zakupu za pośrednictwem sklepu ma prawo do dostąpienia od

umowy w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.

2. Odstąpienia od umowy dokonuje się przez złożenie formularza odstąpienia od umowy

(Załącznik nr 1 do Regulaminu), który znajduje się w paczce z otrzymanym

produktem.

3. Odstąpienie od umowy można wysłać także pocztą elektroniczną na adres:

[email protected]

4. Klient straci prawo do odstąpienie od umowy zawartej na odległość, jeżeli zgodnie z

art. 38 ust.5 lub 9 ustawy o prawach konsumenta otworzy produkt i zerwie z niego

plomby zabezpieczające.

5. Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych płatności w ciągu maksymalnie 14 dni

od otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w sposób

określony przez klienta w formularzu do odstąpienia lub w taki sam sposób w jaki

klient dokonał zapłaty.

6. Klient ma obowiązek odesłać niezniszczony towar, nie później niż w ciągu 14 dni od

dnia odstąpienia od umowy.

7. Jeżeli klient wybierze inny niż najtańszy sposób zwrotu towaru, nie ma prawa do

żądania poniesionych w związku z tym dodatkowych kosztów.

8. Formularz odstąpienia od umowy Klient otrzymuje w paczce razem z zamówieniem,

jest także załącznikiem (Załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu.

9. Konsument ma prawo do dostąpienie od umowy w przypadku nieotrzymania e-booka

niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku sprzedawcy, po wcześniejszymwezwaniu sprzedawcy do dostarczenia e-booka. Wezwanie należy wysłać na adres

mailowy: [email protected]

§9 Opinie

1. Klient po otrzymaniu zamówienia może otrzymać na adres mailowy podany podczas

składania zamówienia link, który pozwala na zamieszczenie opinii o zakupionym

towarze.

2. Zamieszczenie opinii nie jest obowiązkowe.

3. Link do zamieszczenia opinii będzie aktywny przez 10 dni od otrzymania wiadomości

na adres mailowy.

4. W opinii klient może zawrzeć wszelkie informacje zarówno o zakupionym towarze jak

i o sposobie realizacji zamówienia. Klient może także ocenić towar dodając od 1 do 5

gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka oznacza towar z którego klient jest niezadowolony, a 5

gwiazdek oznacza najwyższe zadowolenie klienta.

5. W sklepie, przy każdym towarze znajdują się opinie zamieszczane przez klientów,

jednak administrator nie weryfikuje prawdziwości tych opinii. Są to prywatne opinie

klientów, a administrator nie ma możliwości sprawdzenia, czy rzeczywiście towar

stosowali i z jakimi efektami.

6. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania opinii, które są niezgodne z

prawem, w tym w szczególności naruszą dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich,

w których znajdują się wulgaryzmy oraz słowa powszechnie uważane za obraźliwe.

7. Administrator zastrzega prawo w dokonywaniu zamian w opiniach, w zakresie błędów

ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych.

8. Administrator zastrzega możliwość usuwania opinii starszych niż trzy miesiące.

§10 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a wszelkie szczegółowe

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce

Prywatności.

2. Wszelkie informacje o plikach cookies używanych na stronie sklepu znajdują się w

Polityce prywatności.

§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 12 grudnia 2022 roku.

2. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

3. Regulamin dostępny jest na stronie www.nutragroup.shop w zakładce Warunki

świadczenia usług, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treścininiejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje

się Klient.

4. Sprzedawca realizuje wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta

z dnia 30 maja 2014 roku. Wszelkie mogące się pojawić zapisy regulaminu mniej

korzystne dla klienta są nieważne i w ich miejsce stosowane są zapisy bezpośrednio z

ustawy.

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego regulaminu wszystkie umowy zawarte i

zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane

zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i

złożenia zamówienia przez klienta.

6. Regulamin zawiera jeden załącznik (Załącznik 1) i jest on jego integralną częścią.

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od Umowy

Nutra Group Ltd Data, miejscowość

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od

umowy zawartej w dniu na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa*

…………………………….

bez podania przyczyny.

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za

towar.*

………………………

Podpis konsumenta